Ochrona zmienności genetycznej i zapewnienie zysku w hodowli selekcyjnej drzew leśnych

 

 sosuch

Wprowadzenie:

Hodowla selekcyjna drzew leśnych stawia sobie, jako cel poprawę cech odpornościowych drzew oraz zwiększenie produkcyjności i jakości surowca drzewnego. Osiągnięcie tych celów powoduje jednak pewne ograniczenie zakresu zmienności genetycznej. W trakcie prac hodowlanych zachodzą zmiany w strukturze genetycznej populacji drzew leśnych. Niektóre z tych zmian wynikają z naturalnych procesów, inne są skutkiem działalności człowieka. Prof. Chałupka podsumowuje te fundamentalną relację pomiędzy zmiennością genetyczną i zyskiem genetycznym w następujący sposób: „Każda selekcja, zarówno naturalna, jak i dokonywana przez hodowcę, zubaża zmienność wewnątrz populacyjną [...] Możliwość zaistnienia takiej sytuacji nie powinna jednak obezwładniać gospodarza lasu i paraliżować jego działań, ale powinna skłonić go do poznania i zrozumienia zachodzących procesów genetycznych. Taka wiedza, której zasób ciągle narasta dzięki badaniom naukowym, powinna stać się podstawowym instrumentem w podejmowaniu racjonalnych decyzji gospodarczych. Potrzebny jest, bowiem racjonalny kompromis między zapotrzebowaniem na intensywną produkcję dobrego jakościowo drewna a postulatem zachowania zasobów genowych drzew leśnych na niezmienionym poziomie. Obecny stan wiedzy w zakresie genetyki drzew leśnych dostarcza już pewnych racjonalnych argumentów dla możliwości takiego kompromisu”. Znajdowaniu takiego kompromisu i jego praktycznego stosowaniu w czasie działań hodowlanych będzie poświęcona konferencja organizowana przez konsorcjum naukowe Dendrogen.

Cel:

Przedstawienie wiedzy na temat relacji pomiędzy zyskiem a zmiennością genetyczną w hodowli selekcyjnej drzew leśnych.

Miejsce:

RDLP Piła, Hotel Smolarnia, 64-980 Trzcianka i Nadleśnictwo Kaczory

Data:

10-11 maja 2017r. (środa i czwartek)

Zaproszeni prelegenci:

  • Prof. Dušan Gömöry, Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja
  • Prof. Andrzej Lewandowski, ID PAN Kórnik
  • Prof. Jarosław Burczyk, UKW Bydgoszczy

Konferencja adresowana jest do leśników praktyków i leśników oraz decydentów zarządzających pracami selekcyjnymi na szczeblu RDLP i krajowym.

Koszt udziału:

Konferencja jest bezpłatna, uczestnicy jedynie ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Program - do pobrania

 

Materiały konferencyjne

Zdjęcie grupowe

Uczestnicy konferencji

 

Prezentacje wygłoszone na konferencji do pobrania

Prezentacja RDLP w Pile

Zmienność genetyczna i zysk genetyczny w hodowli selekcyjnej drzew leśnych  dr hab. Jan Kowalczyk - IBL

Efektywna wielkość populacji plantacji nasiennej – znaczenie dla praktyki  Prof. dr hab. Dušan Gömöry TU Zwoleń, Słowacja

Podobieństwo genetyczne pomiędzy WDN-em sosny zwyczajnej a jego uprawami pochodnymi  Prof. dr hab. Andrzej Lewandowski

Ocena zdolności adaptacyjnej jodły pospolitej w wieku piętnastu lat na uprawach zachowawczych Karpackiego Banku Genów

dr. Marta Kempf,  dr inż. Jacek Banach, dr hab. Kinga Skrzyszewska

Sustree- przedstawienie projektu pt. „Ochrona zmienności genetycznej drzew leśnych w warunkach zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę leśnym materiałem rozmnożeniowym  Marek Rzońca, Jan Kowalczyk, Adam Guziejko - IBL

Wyniki rodowego testu sosnowego z 2010 roku w regionie pilskim Prof. dr hab. Władysław Barzdajn,  dr hab. Wojciech Kowalkowski – UP Poznań, dr. inż Daniel Chmura - IDPAN

Produkcja szkółkarska i wykorzystanie kwalifikowanego leśnego materiału rozmnożeniowego dla potrzeb odnowieniowych w RDLP Gdańsk

 Marek Kowalewski – RDLP Gdańsk

Próba rozpoznania potencjału produkcyjnego ogłowionej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej 

Anna Stachowiak – RDLP Szczecinek

Zagospodarowanie wyłączonych drzewostanów nasiennych a ich zróżnicowanie 

Jacek Zwierzyński – Nadl. Kaczory, RDLP Piła