O konsorcjum DendroGen

Konsorcjum Naukowe Genetyki Drzew Leśnych „DendroGen”, jest dobrowolnym porozumieniem uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem badań naukowych z zakresu genetyki drzew leśnych oraz ich wykorzystaniem do celów praktycznych. 

 

Cele działalności Konsorcjum:

 1. Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego polskich jednostek naukowych w zakresie przedmiotu działania Konsorcjum.
 2. Wzajemna wymiana informacji o prowadzonych i planowanych badaniach naukowych w zakresie przedmiotu działania Konsorcjum.
 3. Koordynacja tematyki badań prowadzonych przez Członków Konsorcjum.
 4. Wzajemna wymiana usług badawczych, wdrożeniowych i upowszechnieniowych.
 5. Wspólne korzystanie na uzgodnionych warunkach z infrastruktury oraz aparatury Członków Konsorcjum w ramach przedsięwzięć prowadzonych przez Członków Konsorcjum.
 6. Współpraca w zakresie ułatwiania Członkom Konsorcjum przystępowania do krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz korzystanie z funduszy krajowych i zagranicznych przeznaczonych na badania naukowe, rozwój technologiczny i wdrożenia.
 7. Promocja wyników badań i prac wdrożeniowych prowadzonych przez członków Konsorcjum.
 8. Wspólna realizacja badań naukowych przez Członków Konsorcjum.
 9. Stworzenie i prowadzenie systemu obiegu informacji naukowej w zakresie przedmiotu działań konsorcjum, w tym m.in.:
  • organizacja konferencji, seminariów i warsztatów, w celu szkoleń, wymiany informacji i doświadczeń członków Konsorcjum w zakresie realizowanych prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych;
  • opracowanie i prowadzenie bazy danych o publikacjach naukowych, realizowanych pracach i projektach naukowo-badawczych, w zakresie merytorycznym Konsorcjum;
  • prowadzeniu strony internetowej Konsorcjum;
  • wydawanie materiałów informacyjnych, biuletynów Konsorcjum;
 10. Pełnienie funkcji opiniodawczej i opiniotwórczej w zakresie przedmiotu działań Konsorcjum.